Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Metodi e livelli

 

Metodi e livelli

Módszertan
A kommunikatív nyelvoktatás módszerét alkalmazzuk, amely az alábbi elveken alapul:

 • A tanuló központi szerepet tölt be, páros és kiscsoportos feladatokban vesz részt;
 • A tanár segítő szerepet tölt be a kommunikációban;
 • Spirális tanulási folyamat;
 • Az olasz nyelv túlnyomó használata már a kezdeti órákon, majd kizárólagosan.

Tanulási szintek
Az Olasz Intézet által kínált kurzusok szintbeosztása a helyi követelményekhez alkalmazkodik, emellett igazodik az „Egységes Európai Nyelvoktatásra – oktatás, tanulás, értékelés – vonatkozó Keretrendszer”-hez is (Common European Framework).

 • 1. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés, elköszönés. Érdeklődés a másik hogylétéről, lakcím, foglalkozás, munkahely, idegennyelv ismerete, bemutatni valakit, megköszönni valamit, sajnálatot kifejezni. Vendéglátóhelyen eligazodni, rendelni, számlát kérni, asztalt foglalni, udvariasan kérni, megköszönni. Szabadidős tevékenységről beszélni, ízlésről beszélni, egyetértést és ellenkezést kifejezni, megkérdezni az időt. Szállodát választani, érdeklődni és szobát foglalni, egy szoba/lakás berendezését leírni, panaszt tenni, nyaralásra apartmant bérelni.

  Nyelvtan: személyes névmások, létige, avere ige (jelen idő), chiamarsi ige, névelők használata, nemzetiségre vonatkozó jelzők, kérdő névmások, számnevek 0-20, 20-100, határozott és határozatlan névmások, főnevek egyes száma, tagadás, essere, avere, stare, fare igék és –are –ere végű igék, volere, preferire, főnevek többes száma, bene–buono, che cosa, quali, quante kérdő névmások, ábécé.
  -ire végű igék, andare, giocare, leggere, uscire, hely- és időhatározók, néhány előljárószó, non...mai tagadás, hangsúlyos és hangsúlytalan névmások (e.sz.), perché kérdőszó. C’é, ci sono, potere, venire igék, -tól -ig kifejezés, névelős előljárószavak, quanto kérdőszó, 100> tőszámnevek és sorszámnevek.

 • 2. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: helyszín, útvonal leírása, tájékozódás térben (eligazítást kérni), bocsánatot kérni, megkérdezni hány órakor történik vmi, múltbeli eseményekről, nyaralásról és időjárásról beszélni, üzletben terméket kérni, mennyiséget kifejezni, tipikus termékekről beszélni, étkezési szokásokat összehasonlítani, leírni egy boltot, receptekről beszélni. Munkaidőről, napi tevékenységekről és szokásokról beszélni, tevékenységek gyakorisága, ünnepi üdvözletek. Ruházati boltban vásárolni (ár, méret, szín, minőség), bizonytalanság és tetszés kifejezése, összehasonlítás.

  Nyelvtan: ci névmás, részelő névelő (t.sz.), főnév és jelző egyeztetése, -co/ca végződésű jelzők, c’é un...?/dov’é il...? dovere, sapere segédigék, molto+jelző/főnév, előljárók: fra, dietro, davanti. Quando, quale kérdőszavak. Passato prossimo múlt idő, a participio passato szabályos és leggyakoribb rendhagyó alakjai, a melléknév felsőfoka: -issimo, tutto il /tutti i, kettős tagadás, qualche, che –vel használatos kifejezések. Részelő névelő (e.sz.), mennyiség kifejezése, si mint általános alany, hangsúlytalan személyes névmások és ne, fordított szórend. Visszaható igék, határozószók képzése és jelző-határozószó szembeállítása, prima delle..., dalle...in poi, dopo le... stb. Hasonlító szerkezetek, quello mint jelző és névmás, hangsúlyos és hansúlytalan névmások, dire ige, kicsinyítő képzők.

 • 3. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: családról beszélni, fényképet leírni, birtokot kifejezni. Gyermekkorról, múltbeli szokásos tevékenységekről beszélni, helyzeteket bemutatni, állást foglalni, véleményt kifejezni. Személy külső és belső tulajdonságait leírni, saját képességekről beszélni, összehasonlítani, feltételezést, óhajt kifejezni. Valamit valakinek ajánlani, elfogadni/visszautasítani egy meghívást, alternatív ajánlatot tenni, megegyezni, találkozót megbeszélni. Múlt eseményeket elmesélni, szívességet kérni, nyitottságot mutatni a másik felé, csodálkozást kifejezni, szerencsétlen esetet elmesélni, nemtetszést kifejezni, utazás tartamáról kérdezni.

  Nyelvtan: birtokos névmás, viszonyító felsőfok, visszaható igék passato prossimo-ja, imperfetto igeidő kijelentő módban, ci névmás+pensare a. cominciare, finire igék tárgyas és tárgyatlan használata, sapere ige (képesség), andarsene, hasonlító szerkezet (azonosság), feltételes mód jelen idő qualcuno/nessuno, stare+gerundio, avere+lo, la, li, le névmásokkal, participio egyeztetése a névmásokkal, già, non...ancora, névmás helye a befejezetlen igealakkal, che, cui vonatkozó névmások. Sapere, conoscere imperfetto és passato prossimo alakjai (kijelentő mód), nessuno mint jelző, volerci.

 • 4. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: tanácsot adni, véleményt kifejezni, étkezési szokásokról beszélni, véleményt mondani az ételekről. Egészségi állapotról beszélni, ezzel kapcsolatban tanácsot adni, sportról beszélni, meggyőzni valakit. Saját tervekről beszélni, csodálkozást és szükséget kifejezni, panaszkodni, feltételezni vmit, javasolni, önéletrajz írása, hipotézis felállítása. Szükség, óhaj, vélemény, feltételezés. Lakás leírása. Egy téma mellett vagy ellen érvelni. Bocsánatkérés, mesélni és felkérni vkit, hogy meséljen, meglepődés, csalódás, kellemetlenség érzete, panasz, megerősítés.

  Nyelvtan: felszólító mód (közvetlen és negatív), servire, névmások felszólító móddal. Udvarias felszólítás, hasonlítás, buono, bene felsőfoka, rendhagyó t.sz. Egyszerű jövő idő, bisogna+ige infinito alakja, ne névmás használata, jelenre vontkozó feltételes mód. Jelen idejű kötőmód (congiuntivo) használata a véleményt, reményt, kételyt kifejező igék és személytelen kifejezések után, bello+főnév, gerundio feltételes használata, hasonlító szerkezet che, ne használatával. Stare per+infinito igealak, mentre, durante, segédigék passato prossimo alakja, non sopporto che +kötőmód, non sopporto quando+kijelentő mód.

 • 5. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: információ kérése, csalódás, belenyugvás, vélemény, kétely, beleegyezés/elutasítás kifejezése, engedély kérése, kölcsönkérni/adni valamit. Segítséget kérni, okot megkérdezni, panaszkodni, elmarasztalás, meglepetés, tilalom. Érdeklődni valami birtokosáról, megerősíteni, megmagyarázni, ragaszkodni vmihez. Pro/kontra érvek. Földrajzi elhelyezkedést bemutatni. Valami leírása, szándék megerősítésa; kérni/adni, okot megkérdezni, feltételezni valamit, kétely, aggály kifejezése, reklamáció, bocsánatkérés, igazolni magát. Sajnálni, megokolni valamit, telefonbeszélgetés kezdeményezése, valakit telefonhoz kérni, üzenetet hagyni, üzenetet rögzíteni, segítséget és készséget felajánlani, mások szavait visszaadni. Információ kérése, tanácsot adni, bírálni, feltételt szabni, érdeklődést kimutatni, visszakozni. Egy könyv cselekményét elmondani.

  Nyelvtan: prima di+infinito, trapassato prossimo igeidő, metterci, qualsiasi, il/la quale, i/le quali vonatkozó névmások, dovere használata feltételezés esetén, összetett előljárószók, in- előtag. Feltételes mód múlt ideje. Régmúlt idő (passato remoto). Birtokos névmások. Kötőmód egyszerű múlt ideje (congiuntivo passato), igemódok és igeidők mondattani egyeztetése, tárgyas igék visszaható használata, ri- előtag, ci mint társ- és eszközhatározó, összetett jövő idő (futuro anteriore) és időhatározók. Kötőmód imperfetto alakja, come se +congiuntivo imperfetto, függő beszéd áttétele jelen időből. A patto che/purché/a condizione che +kötőmód, viszonyító felsőfok és congiuntivo vonzata, passzív szerkezet essere/venire igékkel, che io sappia.

 • 6. szint 50 óra
  Kommunikatív célok: egy újságcikk tartalmáról tájékozódni, helyzetleírás, pro/kontra érvelés, indoklás. Óhaj, remény, lehetőség kifejezése, emlékeztetni valakit egy be nem tartott ígéretre, tetszés kifejezése, ajánlat elutasítása és indoklás, feltételezni vamit. Harag, vélemény kifejezése indoklással, egy feltétel és következményei, valami okai felől érdeklődni, hátrányokat bemutatni, ellentmondani. Információt kérni/nyújtani, megütközést, sajnálatot kifejezni, igazolni magát, megcáfolni, mások szavait visszaadni. Útvonal, helyszín leírása, eligazítást nyújtani és megérteni, aggály kifejezése.

  Nyelvtan: rendhagyó hasonlító szerkezet és felsőfok, -bile végződésű jelzők, fare+ infinito, nonostante, sebbene, malgrado, benché + congiuntivo imperfetto igemód, (ci si) visszaható igék általános alanya, gerundio időhatározós használata. Mica, magari +congiuntivo imperfetto, ’múlt a jövőben’ kifejezése múlt idejű feltételes móddal, se ne, névmások helye gerundioval, lehetőség feltételes mondatban. Gerundio passato, dopo +infinito passato, meg nem valósult feltételes mondat, congiuntivo trapassato, congiuntivo használata a főmondatokban, többes szám harmadik személy mint általános alany. Congiuntivo időbeli mondattani egyeztetése, prima che +congiuntivo, feltételes mód és határozatlan névmásoktól függő congiuntivo, unico +cong., függő beszéd múlt idővel, függő kérdő mondat. Passzív szerkezet andare igével, il cui/la cui, si é riusciti általános alany, affinché, perché +congiuntivo.

29